Учнівське самоврядування

І. Загальні положення

1.1. Молодіжна організація  Плужненського професійного аграрного ліцею є добровільним громадським об’єднанням, створеним на добровільній основі, на основі єдності інтересів, діючим на підставі власного Статуту у відповідності до Конституції України, законів України «Про об’єднання громадян», «Про молодіжні та дитячі громадські організації».

1.2. Молодіжна організація будує свою діяльність на основі таких принципів:

 • рівноправності членів організації, самоврядування;
 • вільного вступу до організації ;
 • колегіальності прийняття рішень.

1.3. Молодіжна організація має свою символіку та інші реквізити і атрибути, зареєстровані у встановленому законом порядку.

1.4. Молодіжна організація може на добровільних засадах створювати чи вступати у регіональні, Всеукраїнські об’єднання (Спілки, Асоціації), укладати угоди з іншими об’єднаннями та установами, діяльність яких не суперечить даному Статуту.

1.5. Згідно з чинним законодавством, молодіжна організація має право виступати учасником цивільно-правових відносин, розповсюджувати інформацію та пропагувати свої цілі та ідеї, вносити пропозиції до органів влади та управління.

1:6. Діяльність організації поширюється на території Ізяславського району Хмельницької області.

1.7. Керівні органи молодіжної організації  знаходяться в м. Ізяславі.

1.8. Головним органом самоуправління є учнівська Молодіжна рада, в яку входять представники учнівських об’єднань.

1.9. Педагогічним керівником учнівської Молодіжної ради є заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.10. Учнівська Молодіжна Рада керує роботу учнівського молодіжного

об’єднання. До Молодіжної ради входять:

– Голова Молодіжної ради;

– Заступник голови Молодіжної ради;

– Відповідальний за сектор дисципліни і порядку;

– Відповідальна за культурно – масовий сектор;

– Відповідальний за навчальний сектор;

– Відповідальний за спортивний сектор;

– Відповідальний за трудовий сектор;

– Відповідальний за інформаційний сектор;

– Відповідальний за роботу Ради гуртожитку;

– Відповідальний за роботу Старостату;

– Редактор газети «Крила»;

– Член редколегії газети «Крила».

1.11. На групових звітно-виборних зборах обираються представники до молодіжної Ради

1.12. На загально – ліцейних звітно-виборних зборах обираються члени Молодіжної ради .

1.13. На першому засіданні Молодіжної ради розподіляються обов’язки між її членами.

1.14. Перед членами Молодіжної ради звітують відповідальні за сектори.

1.15. Засідання членів молодіжної Ради проводиться один раз на тиждень.

1.16. Учнівське самоврядування Плужненського ПАЛ базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

 • формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;
 • забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них зацікавленості до знань;
 • розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • запобігання негативним проявам в учнівському середовищі
 • організацію дозвільно-розважальної, спортивно-оздоровчої діяльності;
 • створення учнівських та молодіжних об’єднань за інтересами.

1.17. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування  Плужненського ПАЛ керуються чинним законодавством України, рішеннями та наказами Департаменту освіти та науки України, у підпорядкуванні яких перебуває ліцей, Статутом Плужненського ПАЛ та цим Положенням.

1.18. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні ліцею.

ІІ. Мета і завдання діяльності  учнівської молодіжної організації

2.1. Молодіжна організація  основну мету своєї діяльності бачить:

– у розвитку співробітництва, розширення дружніх стосунків та контактів серед

учнів в гуманітарних, культурних, професійних, наукових, суспільних сферах;

– розвитку творчого, морального і духовного потенціалу особистості, з новим мисленням та світосприйняттям;

– виховання в учнів віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народився;

– утвердження та примноження традицій свого народу;

– виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких, друзів;

– прищеплення любові до праці.

2.2. Молодіжна організація ставить перед собою такі основні завдання:

– захист прав дітей та молоді;

– підтримка і розвиток різних течій молодіжного середовища, молодіжних громадських організацій;

– пропагування різних видів мистецтва та культури;

– популяризація та утвердження здорового способу життя;

– розвиток творчих здібностей та індивідуального потенціалу особистості;

– надання необхідної інформації, технічної та іншої посильної допомоги членам молодіжної організації;

– виховання всебічно розвиненої особистості;

– виховання гуманності в учнів:

а) гуманізму і демократизму;

б) патріотичних і загально – людських цінностей;

в) працелюбності, чесності, самодисципліни, доброти, ввічливості, милосердя 

ІІІ. Принципи діяльність молодіжної організації

3.1. Для досягнення мети молодіжна організація вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:

– широка пропаганда, роз’яснення мети і організації серед широких верств населення;

– встановлення партнерських зв’язків з іншими організаціями та об’єднаннями;

– розробка проектів та програм направлених на реалізацію статутних завдань молодіжної організації;

– організація і проведення культурних, спортивних та інших заходів;

– участь у заходах по охороні навколишнього середовища, соціальних та

гуманітарних програм;

– організація інформаційної, консультативної та методичної допомоги членам

молодіжної організації;

– захист прав та інтересів членів молодіжної організації, представлення їх інтересів у відповідних державних і громадських організаціях, установах;

– інші напрямки, що не порушують чинного законодавства і випливають з предмету діяльності молодіжної організації.

3.2. Свідомість та активність.

3.3. Наочність, взаєморозуміння, взаємодопомога.

3.4. Послідовність та систематичність.

ІV. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

4.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування Плужненського ПАЛ здійснюється на рівні групи, вищий на рівні ліцею.

4.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, на яких:

– затверджується положення про учнівське самоврядування Плужненського ПАЛ

– обирається Молодіжна рада учнівського самоврядування;

– визначається  її структура і термін повноважень;

– заслуховується звіт про проведену роботу.

Загальні збори  проводяться не рідше одного разу на рік.

4.3. Молодіжна рада обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах учнів.

4.4. Кількісний склад Молодіжної ради визначається пропорційно від кожної групи в залежності від кількості учнів ліцею, але не менше 9 осіб.

4.5. Молодіжна рада обирає: голову; заступника голови; секретаря; створює творчі комісії – сектори.

4.6. Кількість секторів та їх назви, коло обов’язків та завдання визначає Молодіжна рада за погодженням з адміністрацією ліцею. На першому організаційному засіданні обирається голова Молодіжної ради їі заступник і розподіляються обов’язки між членами молодіжної ради. Засідання членів молодіжної ради проводиться кожного тижня.

4.7. Перелік питань, що належать до компетенції учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією ліцею.

Молодіжна Рада відповідає за:

1. Організацію різних видів суспільно корисної праці учнів ліцею.

2. Допомогу одногрупникам, інвалідам війни, одиноким літнім людям.

3. Організацію роботи музеїв, пошукову роботу.

4. Організацію вечорів відпочинку, свят, екскурсій, походів, конкурсів, КВК, змагань, оглядів.

5. Випуск газети «Крила».

Голова Молодіжної ради:

 • відповідає за роботу всіх членів Молодіжної ради,
 • контролює роботу всіх членів Молодіжної ради,
 • організовує звітність членів Молодіжної ради,
 • координує роботу секторів;
 • проводить засідання Ради;
 • здійснює контроль за виконавчою дисципліною;
 • є членом педагогічної ради ліцею та бере участь в її роботі, коли обговорюється питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів;
 • звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації  ліцею, батьківського комітету та опікунської Ради.

Заступник голови молодіжної Ради:

 • виконує всі вказівки голови молодіжної Ради;
 • організовує засідання членів молодіжної Ради;
 • організовує діяльність секторів, ведення їх документації (план роботи, плани проведення заходів тощо);
 • контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського
 • самоврядування;
 • у разі відсутності голови виконує його обов’язки.

Секретар молодіжної Ради:

 • веде протоколи засідань.

 Відповідальний за сектор дисципліни і порядку:

 • веде облік порушників дисципліни;
 • слідкує за чергуванням груп по ліцею;
 • веде облік відвідування учнями занять;
 • слідкує за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку ліцею.

Відповідальний за культурно – масовий сектор:

 • організовує вечори відпочинку, змагання, зустрічі, КВК, конкурси;
 • періодично звітує про проведену роботу на засіданнях Молодіжної ради та лінійках.

Відповідальний за навчальний сектор:

 • організовує проведення предметних тижнів, конкурси фахової майстерності;
 • проводить підсумки успішності за І, ІІ семестри;
 • рекомендує стипендіальній комісії для преміювання відмінників навчання.

Відповідальний за спортивний сектор

 • організовує спортивні змагання по різних видах спорту. спортивні свята.
 • підсумки спортивних змагань оголошує на лінійках.
 • переможців змагань подає  стипендіальній комісії для отримання премії.

Відповідальний за трудовий сектор:

 • організовує прибирання закріпленої за групою території, кабінетах груп, лабораторіях;
 • слідкує за чергуванням груп по ліцею, кабінетах груп, лабораторіях періодично звітує про свою роботу на засіданнях молодіжної ради, старостату, звітно-виборних зборах.

Відповідальний за інформаційний сектор:

 • організовує проведення огляду новин, конкурсу газет до знаменних дат;
 • організовує екскурсії в літературно – краєзнавчий музей В.І. Кравчука, музей О.Онищука.

Відповідальний за роботу ради гуртожитку:

 • координує роботу ради гуртожитку, старостату гуртожитку, відвідує їх засідання;
 • звітує про роботу на загальноліцейних лінійках.

Відповідальний за роботу старостату

 • організовує і контролює чергування учнів у навчальних корпусах, по кабінетах, лабораторіях, в їдальні;
 • спрямовує роботу старост груп.;
 • пропонує розгляд питання поведінки, відвідування учнями занять на засіданнях Молодіжної ради, батьківського комітету;
 • висвітлює матеріали чергування груп в газеті «Крила»;
 • звітує періодично на засіданнях молодіжної Ради, на лінійках.

Редактор газети «Вісник ліцеїстів»:

 • збирає матеріали навчання, праці та відпочинку, вірші, гуморески для випуску газети «Крила».

Член редколегії:

випускає газету«Крила»

Старостат

 • організовує чергування груп по ліцею;
 • здійснює контроль за дисципліною під час перерв та санітарним станом у ліцеї;
 • контролює відвідування учнями ліцею;
 • організовує роботу гуртків;
 • аналізує успішність учнів;
 • випускає газету «Крила».

Рада гуртожитку

1. Рада гуртожитку працює за такими секторами:

інформаційно-масовий;

культурно-масовий;

спортивно-масовий;

Санітарно-побутовий;

Господарський;

Добровольча бригада.

2. Організовує  різні види суспільно – корисної праці з учнями гуртожитку.

3.Організовує волонтерську роботу.

5. Організовує дозвілля мешканців гуртожитку.

6. Випускає  газету «Голос Ради гуртожитку».

7. Проводить акцію «Живи книго!».

8. Організовує санітарні рейди.

9. Пропагує здоровий спосіб життя.

10. Організовує спортивні змагання

12. Пропагує загартування  та фізичне зміцнення організму.

Рада бібліотеки

1. Рада бібліотеки проводить бібліотечно-бібліографічні уроки, засідання круглого стола, тематичні вечори, обговорення книг, конкурс-огляд «Живи книго!».

2. Члени бібліотечного активу ознайомлюють учнів з новинками літератури, бібліотечним фондом, демонстрували свої здібності в палітурній справі. вміння правильно користуватися бібліотечними показниками.

3. Рада бібліотеки щорічно організовує свято до Всеукраїнського дня бібліотеки, нагороджує найкращих читачів року.

4. Рада бібліотеки проводить інформаційно-пізнавальну дискусію «Книга в моєму житті» та святковий концерт «Книга джерело знань».

5. Члени ради бібліотеки постійно інформують педагогічний колектив та учнів про визначні дати із вшанування видатних постатей, ведуть пропаганду нових надходжень.

6. Рада бібліотеки робить підбір необхідної літератури на допомогу викладачам в проведенні виховних годин та учням для підготовки до олімпіад, рефератів та підсумкової атестації.

7. Рада бібліотеки організовує виставки літератури до знаменних дат, до річниць видатних людей держави.

8. У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку (групи).

V. Права та обов’язки членів молодіжної організації

5.1. Члени молодіжної організації мають право:

– брати участь у заходах, що проводяться молодіжною організацією;

– пропонувати включення будь-яких питань, які входять до статутних завдань, в порядок зборів і засідань Молодіжної ради;

– вимагати скликання позачергових зборів;

– звертатись до молодіжної організації по захист своїх прав та інтересів, а також за іншою допомогою;

– отримувати повну інформацію з питань діяльності молодіжної організації;

– брати участь у формуванні та реалізації програм та заходів молодіжної організації.

5.2. Кожен учень ліцею має право:

 • бути членом  органів учнівського самоврядування;
 • вибирати і бути обраним членом Молодіжної  ради .
 • брати участь в обговоренні всіх питань, що стосуються роботи учнівського об’єднання, вільно висловлювати свої думки і переконання щодо роботи учнівського об’єднання, вносити свої пропозиції і рекомендації для покращення його роботи.

5.3. Член Молодіжної ради учнівського об’єднання має право:

– представляти інтереси своєї групи, пропонувати зміни і доповнення до плану роботи об’єднання;

– виступає організатором позакласних виховних заходів, спортивних змагань,

суспільно корисної праці у ліцеї;

– входить до складу класного учнівського самоврядування на правах його

постійного члена. 

– дотримуватись положень цього Статуту;

– виконувати рішення керівних органів молодіжної організації;

– брати активну участь у діяльності молодіжної організації;

5.4 Члени спілки зобов’язані:

– дотримуватись положень цього Статуту;

– виконувати рішення керівних органів молодіжної організації;;

– брати активну участь у діяльності молодіжної організації.

VІ. Закони співжиття членів молодіжної організації

1. Знайди свою ціль в житті.

2. Пізнай себе і світ

3. Старайся оволодіти всім хорошим, що створила  людська думка, щоб життя було цікавим – твори, видумуй, фантазуй. Будь впевненим в собі.

4. Відповідай за свої слова і вчинки, розпочату справу завжди доводь до кінця.

5. Люби і прощай людей, стався до інших так як ти хотів би, щоб ставились до тебе. Допомагай тим, хто потребує твоєї допомоги.

6. Краще віддай своє, ніж візьми чуже.

7. Загартовуйся, будь сильними, бережи своє здоров’я.

8. Природа наш дім, подбай про нього.

9. Люби і шануй свій народ, рідний край, свою Україну